Een gebruiker kan een beroep doen op de Stichting Waarborg Pluriform als hij op dat moment tenminste drie maanden tegen betaling gebruik maakt van een Pluriform productiesysteem en in het bezit is van een geldig waarborgcertificaat. Dit certificaat wordt verkregen door het ondertekend aan Pluriform Software retourneren van de actuele Gebruiks- en Servicevoorwaarden Pluriform waarin het volgende speciale waarborgartikel is opgenomen:

Pluriform Software en Partner zijn met de Stichting Waarborg Pluriform overeengekomen dat indien Gebruiker een ondertekende licentieovereenkomst ten aanzien van Pluriform kan tonen en voldoet aan de hierin genoemde verplichtingen, Gebruiker het recht heeft om jegens de genoemde Stichting aanspraak te maken op de rechten die ten behoeve van Gebruikers zijn neergelegd in de Waarborgovereenkomsten tussen Pluriform Software, Partner en de genoemde Stichting.

In deze waarborgovereenkomst wordt ondermeer geregeld dat:

  • afnemers het recht hebben om te laten verifieren door een deskundige of de te deponeren programmatuur geschikt is om - door een voldoende deskundige - onderhouden/aangepast te worden en of uit de broncode de juiste objectcode gegenereerd kan worden;
  • de stichting zich bereid heeft verklaard om correctief onderhoud uit te voeren op Pluriform Programmatuur in het geval de betreffende leverancier in gebreke blijft;
  • de stichting in daartoe voorkomende gevallen de notaris verzoekt de gedeponeerde broncode vrij te geven teneinde de continuïteit van de programmatuur te waarborgen;
  • elke afnemer van Pluriform Programmatuur met een geldige licentieovereenkomst met Pluriform Software en/of een Pluriform Partner daarmee via een derdenbeding "automatisch" een waarborgovereenkomst met de stichting verkrijgt.