In de statuten van Stichting Waarborg Pluriform staat het volgende statutair doel beschreven:

De stichting heeft ten doel het waarborgen van de continuïteit van het gebruik door licentienemers van de Programmatuur, indien door een noodsituatie als omschreven in de escrowovereenkomst betreffende Pluriform Basis en/of in de escrowovereenkomsten betreffende de Branchemodellen de continuïteit van de bedrijfsvoering van een of meer licentienemers in gevaar komt of dreigt te komen.

De stichting tracht dit doel ondermeer te bereiken door (a) het veiligstellen van toegang tot deskundigheid, (b) het laten verifiëren van de door de leveranciers gedeponeerde programmatuur, (c) het sluiten van overeenkomsten met derden in het kader van het doel van de stichting en (d) het verzorgen van correctief onderhoud in het onverhoopte geval dat Pluriform Software of een Pluriform Partner in gebreke blijft en de eigenaar van de betreffende programmatuur niet onverwijld voor een oplossing zorgt.

Het bestuur van de stichting bestaat uit ten minste drie leden: Pluriform Software, een Pluriform Partner en Pluriform Klant. De belangrijkste besluiten (zoals wijziging van de statuten en benoemen van bestuurders) moeten unaniem genomen worden.

De stichting heeft geen winstoogmerk. Integendeel, de stichting wil tegen zo laag mogelijke kosten optimale garanties voor continuïteit bieden. Daarom verrichten Pluriform Software en de Pluriform Partners in eerste instantie op eigen kosten de verificatie van de te deponeren Programmatuur, maar hebben daarnaast ook de afnemers het recht om de te deponeren Programmatuur te verifiëren. Alle afnemers van Pluriform Programmatuur verkrijgen via hun licentie-overeenkomst, een waarborgovereenkomst met de stichting.